مطالب کلی در مورد روانیک در این بخش قرار دارد 

اطلاعیه های روانیک 
آگاهی های روانیک 
هشدارهای روانیک 

تست روانشناسی و مشاوره روانیک 
آزمون های روانشناسی و مشاوره روانیک 

تست ها و آزمونای شخصیت که بخش وسیعی از دامنه تست های روانشناسی و مشاوره را در بر میگرید سعی در شناخت شخصیت و تمایز اشخصاص و رفتارهای او را در بر میگیرد 

مجموعه تست های هوش یکی از کاربردی ترین ابزار روانشناسان و مشاورین جهت بررسی و عملکرد هوشی مراجعین -دانش آموزان و عموم جامعه میباشد 
برخی از رایجترین تست های هوش :

هوش هیجانی eq
هوش عددی 
هوش کلامی 
بهره هوشی iq
هوش تجسم فضایی 
تست هوش اجتماعی  (SIQ)